Reningsprocess säkerställs med miljövänlig spont

Reningsprocessen i lakvattendammen vid Tekniska verken, Linköping hotades av tillströmning från närliggande vattendrag. AQVIS Miljöspont säkerställer att dammvattnet rengörs.

Lakvattendammarna vid Tekniska verken i Linköping har som främsta uppgift att rena lakvattnet från Gärstad avfallsanläggning. Men periodvis har närliggande vattendrag högre vattenspegel vilket lett till inläckage av dagvatten i dammen. Genomströmningshastigheten i dammen ökade och reningsprocessen försämrades.

AQVIS Miljöspont användes för att skapa en tätkärna och hindra att dammvattnet späddes ut med dagvatten. För att de förorenade partiklarna ska hinna sjunka till botten och inte spridas, krävs en viss tid medan vattnet vandrar genom vad som kan liknas vid en labyrint. Genomströmningshastigheten säkerställdes genom att sätta AQVIS Miljöspont som markspont 260 meter. För att stoppa ytvatten ännu effektivare skapades en landhöjning på nästan en meter över den tidigare marknivån, genom att valla upp schaktmassor på ömse sidor om den uppstickande sponten (se bilder).

Projektet stötte på utmaningar. Tidigare byggda rondells bärighet hade säkerställts med att stor sprängsten hade tippats på en sträcka av 58 meter på 6 till 8 meters djupt i gamla lertäktens botten. Detta bidrog till att dagvatten lättare tog sig igenom till lakvattendammen och behövde ersättas med lerblandad schakt. Uppgrävningen resulterade i att miljösponten fick sättas på ett varierande djup på 5 till 8 meter. Ett arbete som försvårades av ett högt vattenstånd som höll sig i höjd med markytan på schakthålet.

Tomas Svärd, VD på AQVIS Miljö AB, kommenterar:

- Vi är mycket nöjda med hur utmaningarna i projektet hanterades, framför allt genom det goda samarbete som fanns. Utan montageentreprenören Karl Magnus Pettersson, Skogsby Entreprenad, och hans medhjälpare Ove Karlsson hade det inte varit möjligt. Vi har också haft ett gott samarbete med beställaren Tekniska verken i Linköping.

Utmaningen med stigande vattennivåer och en ökad miljömedvetenhet innebär att Svärd tror på fler liknande projekt i framtiden.

- Förfrågningar har ökat vad gäller uppdrag med tätkärnor för att förhindra oönskad vattenrörelse i marken och förebyggande av översvämningar. Vi ser att det finns stor utvecklingspotential vad gäller området. Projektet med Tekniska verken är ett bra exempel då marksponten gör nytta åt två håll. Före spontning läckte dagvatten in i lakvattendammen. Under andra perioder av året har istället lakvattenet läckt in i dagvattnet, beroende på vilken vattenspegel som legat högst.

Läs mer och se video och bilder från projektet här>>

Läs mer om AQVIS Miljöspont här>>

 

Kom och diskutera hur AQVIS Miljöspont kan göra skillnad för er

Den 7 mars anordnas Grundläggningsdagen på TALK, Stockholmsmässan i Älvsjö. Varmt välkommen att besöka vår monter nummer 8 för att ställa frågor och diskutera.

 

Bildtext: Tätkärna Tekniska verken, Linköping

Annonser