Klimatanpassningsutredningen: Dagvattenhanteringen måste förändras

Den 29 maj överlämnade utredaren Eva Eriksson klimatanpassningsutredningen; Vem har ansvaret?, till miljöminister Karolina Skog.

Utredningens uppdrag har varit mycket brett men huvuduppdraget har varit att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter.

Utredarens slutsats är att det inte är möjligt att på ett övergripande sätt förändra i gällande ansvarsfördelning. Istället lämnar utredningen förslag som är tänkta att påbörja arbetet med att minska riskerna för skador och som ska underlätta klimatanpassningen. I grova drag innebär förslagen ett något utökat kommunalt ansvar men också att det ska komma ett statligt stöd.

Branschorganisationen Svenskt Vatten säger i en kommentar att förslagen till en viss del är bra men att det är otydligt när det kommer till vem som ska göra vad och hur det ska finansieras.

– Klimatanpassning är ett stort pussel med många inblandade och utredningen bidrar med ett par pusselbitar men tar inget helhetsgrepp, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

Utredaren slår fast att dagvattenhanteringen står inför stora utmaningar och måste förändras för att klara uppgiften.

”De förändringar som krävs är framför allt minskad sammanblandning av dagvatten och spillvatten, minskad hantering av dagvatten i rörledningar, och skapande av översvämningszoner och andra öppna lösningar. ”..........

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-01
 

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/klimatanpassningsutredningen-dagvattenhanteringen-maaste-foeraendras/

Annonser