Företag dåliga på att förebygga farligt damm

Tre av fyra inspekterade företag har brister i sin hantering av farligt kvartsdamm. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort på 750 arbetsplatser. Vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner.

– Nu måste branscher där kvartsdamm förekommer ta ansvar för att öka och sprida kunskapen och utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet, säger Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har gjort en första inspektion sedan nya föreskrifter om kvarts- och stendamm trädde ikraft 2015. Närmare 550 arbetsgivare och 750 arbetsplatser besöktes och av dessa var det endast ett av fyra företag som uppfyllde kraven på förebyggande arbete. Vanligaste bristerna var bristfälliga riskbedömningar och handlingsplaner för åtgärder.

– Det är allvarligt att så många företag inte följer regelverket och därmed utsätter sin personal för onödiga risker för ohälsa, säger Fredrik Hedlund.

Viktigast i de nya föreskrifterna är det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren ska undersöka riskerna och vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare exponeras för farligt kvartsdamm. Riskbedömningen ska göras innan arbetet sätter igång........

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-01

Källa: https://maskinentreprenoren.se/foretag-daliga-pa-att-forebygga-farligt-damm/

Annonser