Optimalt ytskydd av parkeringsdäck – ett SBUF-projekt

Parkeringshus och garage tillhör den mest utsatta typen av betongkonstruktion, framför allt när det gäller armeringskorrosion. Idag saknas det klara riktlinjer för val av lämplig skyddsbeläggning för parkeringsdäck.

SBUF-projektet, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, startade 2013 och dess fjärde etapp avslutades i december 2016. Syftet med projektet var att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, bland annat med avseende på ytskyddsbeläggning och hur det bör underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. I projektet ingår dels provläggningar av totalt 22 olika beläggningssystem vid tre parkeringsgarage på tre olika orter i Sverige och dels laboratorieprovning.

Förslag till riktlinjer och kravspecifikation har tagits fram liksom ett beställarens hjälpverktyg vid val av skyddsbeläggning. Vår förhoppning är att utfallet av detta projekt kommer att underlätta för beställare, tillverkare och entreprenörer vid val av beläggning........

 

Källa: husbyggaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-19

Källa: http://www.husbyggaren.se/optimalt-ytskydd-av-parkeringsdack-ett-sbuf-projekt/

Annonser