Sveriges skolgårdar ska kartläggas

Boverket ska tillsammans med SCB och andra myndigheter göra en nationell kartläggning av barns och ungas utemiljöer vid grundskolor. Utemiljön vid skola och förskola är centrala delar av barns och ungas utemiljö och viktiga för deras lek, lärande och hälsa. Därför är det angeläget att ta fram data om vilka ytor och miljöer barn har tillgång till och hur dessa miljöer förändras över tid.

Det finns tydliga tecken på att skolgårdar minskar i storlek till följd av förtätning. Även grönområden och parker i närheten av skolor tas i anspråk för bebyggelse. Nyare skolor och fristående skolor har ibland mycket liten skolgård eller ingen alls........

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/sveriges-skolgardar-ska-kartlaggas/

Annonser