Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföretagen

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren.....

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-26
 

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-04-26-uppat-i-april-framst-tack-vare-bygg--och-industriforetagen.html

Annonser