Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare samt lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Boverket ska även se över kraven på anmälan och genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärder som infördes den 2 juli 2014.

I uppdraget ingår också att utreda förutsättningar för att utöka byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen
från 25 till 30 kvadratmeter.....

 

Källa: boverket.se
För att ladda ned rapporten, följ nedanstående länk!
2018-05-03
 

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/lovbefriade-atgarder-utvandiga-andringar-och-anmalan/

Annonser