Bygg krävs på bättre beredskap inför klimathot

Kommunerna ska i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Regeringen har beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygglagen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Lagändringarna förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna genom att det ställs krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Kommunerna ska också ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Lagändringarna bidrar också till god dagvattenhantering genom att kommuner ges möjlighet att kontrollera att detaljplanebestämmelser om markens genomsläpplighet följs. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-06-28

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-kravs-pa-battre-beredskap-infor-klimathot-26995

Annonser