135 miljoner kronor till grönare städer

Boverket har bland annat beviljat bidrag för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.

Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut, vilket innebär att 50 projekt tillsammans har delat på strax över 135 miljoner kronor. Spridningen är stor, både geografiskt och storleksmässigt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-11-08
 

Källa: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-har-beviljat-drygt-135-miljoner-kronor-for-att-framja-stadsgronska-och-ekosystemtjanster-i-urbana-miljoer/

Annonser