Nya regler ska minska avfall från byggen och rivningar

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall.
De ska både minska mängden avfall och leda till en bättre hantering av det avfall
som ändå uppkommer i byggsektorn. Kommunerna får ett tydligare ansvar för
privatpersoners bygg- och rivningsavfall.
 

Inom byggsektorn uppstår årligen ca en tredjedel av allt avfall som skapas inom
Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). Regeringen
föreslår i lagrådsremissen att de nuvarande reglerna om kontrollplaner i plan- och
bygglagen utvecklas så att de omfattar allt bygg- och rivningsavfall, samt
byggprodukter som kan återanvändas.
 

– Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och
rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra återvinningen.
Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling,
säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
 

I dag erbjuder olika kommuner sina invånare olika möjligheter att lämna sitt bygg- och
rivningsavfall. För att alla ska få en likvärdig service föreslår regeringen att kommunerna
ska ta ansvaret för bygg- och rivnings­avfall som uppstår när privatpersoner själva bygger
eller river. I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga
bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller material­återvinnas
senast år 2020. Detta motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall och
förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målet.
 

Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall. De är viktiga bidrag till
arbetet för en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i
ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Regeringen har fattat
beslut om en lagrådsremiss med lagändringar som bedömts nödvändiga för att genomföra de
nya kraven i direktivet. De nya reglerna om förebyggande av och hantering av bygg- och
rivningsavfall är ett av förslagen. Lagrådsremissen innehåller också bland annat ordförklaringar,
bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall och bestämmelser som ger kommunen
möjlighet att använda avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att förebygga avfall.

  

  

Källa: http://www.byggbasen.com/latestNews

Annonser