Boverket > Bygga, ändra och underhålla

Bygga, ändra och underhålla

Hos Boverket hittar du bland annat information om skillnaderna i bygglagstiftningen då man bygger nytt, ändrar eller gör underhållsåtgärder.


Vidare finns det information om olika sakområden som berör bygglagstiftningen. Till exempel inomhusmiljö, brandskydd, obligatorisk ventilationskontroll och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Närmare om Boverkets byggregler, BBR, hittar du under Regler om byggande.

Läs mer om Bygga, ändra och underhålla på företagets hemsida

Boverket
Hemsida: www.boverket.se

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet som utifrån planlagen, bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen, ger ut t ex Boverkets byggregler, regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt informerar om energideklarationer. Boverket informerar även om radon på radonguiden (www.radonguiden.se)

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Bebyggelseutveckling, Boverket, Boverkets byggregler, Byggande och förvaltning, Bygglagen, Byggnadsverkslagen, Energideklaration, Energideklarationer, Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, Planlagen, Radonguiden, Samhällsplanering, Stadsutveckling,