Bekaert > Dramix®

Dramix®

Dramix® är en stålfiber från Bekaert Svenska AB för armering av betong, betonggolv, sprutbetong, betongvaror m m.


Dramix® stålfibrer har sedan mycket lång tid tillbaka använts i betongkonstruktioner av olika slag. Historiskt sett har konstruktioner av typen platta på mark dominerat men idag används Dramix® fibrer i de flesta olika typer av konstruktioner. Ibland som huvudarmering, sekundärarmering, sprickarmering men även ofta som kombinationsarmering då detta är mest optimalt. Byggherrar, konstruktörer och entreprenörer väljer gärna Dramix® lösningar på grund av att dessa visat sig vara trygga och givit mycket goda tekniska och ekonomiska fördelar. Det förenklade och snabba utförandet med Dramix® stålfiberbetong ger förbättrad arbetsmiljö och givetvis också förkortade genomförande-, byggtider. Bekaert har under lång tid byggt upp ett stort kunnande inom området. Detta tillsammans med vår nationellt anpassade och väl beprövade dimensioneringservice utgör basen i Dramix® armerade konstruktioner. Vi erbjuder dimensioneringshjälp och vill att du alltid skall känna dig både trygg och säker oavsett om du är utförare, beställare eller slutanvändare. Vi kan dessutom hjälpa till med rådgivning om andra viktiga saker för att ditt projekt skall kunna bli så bra som möjligt. Vi tillhandahåller också olika typer av doseringsutrustningar för våra fibrer.

Dramix® stålfibrer är tillverkade i fabriker som arbetar enligt kvalitetssystemet EN ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001. Vidare uppfyller Dramix® produkten även krav i Reach som är en europeisk kemikalielagstiftning som till stora delar ersatt de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

CE-märkning är en produktmärkning som fastslagits inom den europeiska gemenskapen.En produkt med CE-märkning får säljas inom EES-området utan ytterligare krav. Bekaert kunde som första tillverkare uppvisa CE märkta stålfibrer år 1997.

Dramix® blev då den första stålfiberprodukt med CE märkning. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö. Vidare att föreskriven kontrollprocedur har följts. Minimikraven beskrivs i den europeiska gemenskapens normer och produktkrav EN 14889-1.

För stålfibrer så finns det två olika klasser för CE godkännande: Klass 1: Där fibrer användas för strukturellt bruk och Klass 3: För övrigt användande.

Dramix uppfyller kriterierna i den strängare klassen 1 för strukturell användning.

Läs mer om Dramix® på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!