Golvbolaget Stockholm AB > El, tele och datasystem i installationsgolv

El, tele och datasystem i installationsgolv

Vi leverar tillsammans med dom flesta på marknaden förekommande elsystemen till installationsgolv.

Nedan beskrivs Ensto systemet.
nstoNet hör till de installationssystem som produceras av Ensto Building Technology. Systemet gör elinstallationsarbetet smidigt. En installation med EnstoNet gör för elnätets del att byggnaden smidigt och till små kostnader och med minimala hinder för den pågående verksamheten kan modifieras för olika användnings ändamål under fastighetens hela livscykel. Det gör att lokalerna lättare kan uthyras, hyresvärdet stiger samtidigt som installationerna och materialen i dem får ökad livslängd. Systemets delar kan flyttas, byggas till eller tas bort utan besvärliga strömavbrott. Tack vare att systemet och dess delar kan användas om och om igen och genom att de har lång livslängd, står systemet i samklang med Enstos miljövärderingar.

EnstoNet-installationssystem ersätter de konventionella fasta elinstallationerna på gruppledningsnivå, framför allt i affärs- och kontorsbyggnader.. Redan tack vare höjningen av prefabrikationsgraden uppnås omkring 60% kortare installationstider. EnstoNet har utvecklats för att underlätta installationsarbetet och för att motsvara det moderna byggandets krav. EnstoNet bygger på långt driven prefabrikation, där snabbkopplingar, förgreningsdon och i förväg kopplad armatur på byggplatsen bara kopplas samman för att ett fungerande elnät skall uppstå. EnstoNet-installationssystem består av snabbkopplingar och kablage, olika färdigt kopplade förgreningsdon samt de anslutningsdon som behövs för att göra armaturen kompatibel med EnstoNet. Serien bassnabbkopplingar är mycket täckande med många varianter i polantalet och olika konstruktionslösningar för olika bruksmiljöer.

Lätt att installera

EnstoNet-installationssystem bygger på långt driven prefabrikation. De omsorgsfullt uttänkta och prefabricerade komponenterna är lätta att montera och sparar installationskostnader. Kopplingarna kan göras och också tas isär utan verktyg, varför det går lätt att företa installationerna också där det är så trångt att det inte finns rum för verktyg. Kablaget kan vid behov användas på nytt på andra ställen: återinkopplingen är enkelt gjord.

Flexibelt

En installation som gjorts med EnstoNet kan enkelt modifieras när som helst: flyttning, utökning eller minskning av nätet kan ske utan irriterande elavbrott. Systemet anpassar sig efter Dina och omgivningens krav, modultänkandet bakom EnstoNet innebär smidighet. Liksom monteringen kan också ombyggnad och demontering ske utan verktyg.

Snabbt

Tack vare genomtänkta konstruktioner kan hela elektrifieringssystemet prefabriceras i form av komponenter som på monteringsplatsen bara kopplas samman till en funktionell helhet. I byggnadsplaneringen behöver man inte förutse vilka behov slutanvändaren kan tänkas ha; tack vare bruket av komponenter kan omställningar göras till och med under installationens gång. I alla händelser kan systemet när som helst modifieras, så snart som beslutet om lokaliteternas användning fattats.

Tryggt

EnstoNet-installationssystem är en garanti för montörerna: tack vare komponenternas konstruktion kommer man inte ofrivilligt i kontakt med spänningsförande delar.

God Ekonomi

Om ett elinstallationssystem har allt det ovan nämnda: enkelhet i monteringen, smidighet, snabbhet och trygghet, så är det också ekonomiskt förmånligt. Monteringstiden kan förkortas med upp till 90 % jämfört med konventionella system. Eftersom tiden på installationsplatsen minskar, kan ett större antal installationsobjekt slutföras per tidsenhet. EnstoNet är en trygg metod också med tanke på miljön: komponenterna kan användas
om och om igen, avfall uppstår inte.

Distribution via golvet

Kablaget, förgreningsdonen och förgreningsdosorna byggs samman till ett nät
som leds till t.ex. golvboxar med uttag infällda i golvet, elstolpar på golv eller direkt upp till en förgreningsdosa vid skrivbordet.

Läs mer om El, tele och datasystem i installationsgolv på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.