Flooré AB > Golvvärme i källare

Golvvärme i källare

Flooré AB är tillverkare av värmegolv för källare. Att lägga in värmegolv i äldre byggnader, vars grundläggning baseras på principen källare och platta på mark, kan innebära risker för fuktproblem.


Kapillär fukttransport innebär att fukt i vätskefas förflyttas i håligheter, porer, med små radier. Ett exempel är när man sätter ett tunt sugrör i ett glas med vatten. Vattennivån i röret stiger till en högre nivå än vattnet i glaset. Ett annat exempel är disktrasan eller svampen – den suger upp vatten i sina porer när man torkar våta ytor. ”Suget” som uppstår är just på grund av kapillära fukttransporter och denna egenskap gäller även hos byggnadsmaterial.

För att betong i markkonstruktionen, som har förmågan att suga upp vatten om den är i kontakt med vatten, inte ska vidröra den fuktiga marken, bör det finnas porösa skikt inunder konstruktionen med egenskapen att hindra vatten från att sugas upp – det kapillärbrytande och dränerande skiktet - som även har till uppgift att leda bort vatten från byggnadens grund. Detta görs via dräneringssystemet. Vattnet är oftast s.k. dagvatten, vilket kommer från nederbörd men även underifrån i form av grundvatten.

Läs mer om Golvvärme i källare på företagets hemsida

Flooré AB
Hemsida: www.floore.se

Flooré AB

Flooré AB är tillverkare av vattenburna värmegolv. Vår specialitet är ett egentillverkat, patenterat golvvärmesystem för ytmontage. Flooré-systemet består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag. Vårt mål är att erbjuda den för slutanvändaren - kunden, bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

Flooré är en komplett systemleverantör av värmegolv som erbjuder det mest anpassningsbara systemet på marknaden. Som systemleverantör erbjuder vi våra kunder ett antal olika tjänster så att de får väl fungerande värmegolv. Vi utför förläggningsritningar i AUTO-CAD samt beräkningar för att dimensionera systemet utifrån de krav som byggnaden värmetekniskt ställer på golvvärmesystemet. Exempel på beräkningar kan vara värmebehov, vattenflöde i respektive slinga och erforderlig framvattentemperatur.