Boverket > Lag och Rätt

Lag och Rätt

Boverkets verksamhet styrs av till exempel planlagen, bygglagen och byggnadsverkslagen. Boverkets författningssamling innehåller alla de författningar som Boverket har gett ut.


Boverkets verksamhet styrs och påverkas av regelverk som till exempel plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen och miljöbalken. Ett viktigt uppdrag för oss är att ge ut författningar.

Ett viktigt uppdrag för oss är att ge ut författningar. Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Boverket beslutar om föreskrifter och allmänna råd. De allmänna råden är ofta direkt kopplade till en föreskrift.

Föreskrifter är alltid bindande. Allmänna råden är inte bindande. De innehåller generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Boverkets författningssamling innehåller alla de författningar som Boverket har gett ut. Observera att det alltid är den tryckta texten som gäller.

Byggandet styrs av lagsystemen plan- och bygglagen och byggnadsverkslagen. De reglerar både bygglov, bygganmälan och samhällets minimikrav på det som byggs. Där framgår också vilka möjligheter Boverket har att skriva föreskrifter. Ett av våra fortgående uppdrag är att utveckla bygg- och konstruktionsreglerna. Vi har uppsikt över byggnadsväsendet.

Läs mer om Lag och Rätt på företagets hemsida

Boverket
Hemsida: www.boverket.se

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet som utifrån planlagen, bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen, ger ut t ex Boverkets byggregler, regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt informerar om energideklarationer. Boverket informerar även om radon på radonguiden (www.radonguiden.se)

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Bebyggelseutveckling, Boverket, Boverkets byggregler, Byggande och förvaltning, Bygglagen, Byggnadsverkslagen, Energideklaration, Energideklarationer, Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, Planlagen, Radonguiden, Samhällsplanering, Stadsutveckling,