NCC Infrastructure > Schaktfritt ledningsbyggande

Schaktfritt ledningsbyggande

No Dig – schaktfritt ledningsbyggande NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse.

Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Därför är staden en miljö där schaktfria metoder är särskilt lämpliga.

Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

Minskad klimatpåverkan med schaktfritt ledningsbyggande
Att schakta i samband med ledningsbyggande medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas mycket negativt. Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst.

Bättre ekonomi
Att schakta tar tid och kräver dyra resurser i form av grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer ofta stora kostnader för hjälparbeten: trafikavstängningar, körplåtar, spont, provisoriska ledningar med mera. Beroende på metod och antal ledningar som ska åtgärdas innebär schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader.

Minimerad störning för tredje man med schaktfritt ledningsbyggande
Schakt i gator och vägar innebär ofta stora störningar för tredje man. Näringsidkare drabbas av minskade kundflöden, trafikanter och närboende drabbas av trängsel, stök och buller. I värsta fall under mycket lång tid. Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Kortare byggtider
Att förnya ledningsnät schaktfritt innebär att samma arbete kan utföras mycket snabbare än med traditionell schaktning. Det ger dessutom en mycket resurseffektiv och ekonomisk process. Oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning så har vi metoden för dig – relining, infodring, slip-lining med mera.

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på företagets hemsida

NCC Infrastructure

NCC Infrastructure är verksamma inom anläggningsområdet. Vi bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, broar och tunnlar, vindkraftsparker och VA.

Affärsområde NCC Infrastructure levererar hela infrastrukturprojekt, från design och konstruktion till produktion och service – utifrån en verksamhet som är indelad i fyra divisioner:

Division Civil Engineering Sverige respektive Civil Engineering Norge specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner.

Division Infra arbetar med mindre och medelstora uppdrag inom infrastrukturområdet, framförallt erbjuds olika typer av koncept och service. Några exempel är mark- och rörarbeten, schaktfritt ledningsbyggande, vindkraft och VA-process.

Division Road Services erbjuder helhetslösningar för drift- och vägservice.

Affärsområdet har idag en stark position i Sverige, som tillsammans med Norge är den främsta tillväxtmarknaden. I övriga Norden har NCC Infrastructure en mindre marknadsandel.

Kunderna återfinns framförallt inom den offentliga sektorn. Lokal närvaro är ofta ett krav, inte minst för de små och medelstora uppdragen där den lokala konkurrensen är stor. De större projekten är utsatta för internationell konkurrens och kräver specialistkompetens på hög nivå.