Marcon Teknik AB > Sjömätningar

Sjömätningar

Marcon Teknik AB i Ängelholm utför sjömätningar. För att eliminera och minimera driftstop på grund av felaktiga handlingar är det av största vikt att framställda underlag är korrekta.


En av de svåraste uppgifterna som finns är att på ett korrekt och otvetydigt sätt, beskriva och redovisa hur ett bearbetat område på havsbotten ser ut. Vi kan med hjälp av våra dykare och undervattens-video redovisa fönster gentemot det område som skall kontrolleras. Ibland är det på grund av olika faktorer inte det mest effektiva sättet när stora ytor skall kartläggas.

Vi erbjuder multi-beam ekolodning som ett högteknoligiskt alternativ. Inmätningen blir med stor exakthet och alle föremål inom det undersökta området kartläggs.

Batymetri utförs med multistråle ekolod utmed förutbestämda mätlinjer i kombination med den visuella bild som byggs upp under arbetes gång. Avstånd mellan linjer styrs av vattendjup och önskemålet på 100 % täckning.

Positionering sker med DGPS utrustning, arbetande i RTK läge i kombination med sensorer för kurs, rörelser runt mätbåtens två axlar (roll och pitch) och båtens hävning orsakad av vågrörelser. Profiler för ljudhastighetens variationer genom mätt vattenpelare upprättas för varje delområde där dessa parametrar kan tänkas variera. Ljudhastigheten i nivå för lodets sonarhuvud noteras speciellt för att föras in under själva mätningen

Hela installationen kalibreras genom körningar över känd kalibreringspunkt. Dessa körningar utförs utmed, två mot varandra, lagda linjer.

All data samlas in som rådata. Ingen efterbehandling sker i realtid under själva insamlandet av data. Data lagras kontinuerligt i realtid, och sparas slutligen i fil efter varje avslutad körning i linjen.

Rådata efterbehandlas med programvara från Eiva (NaviEdit), varvid data kompenseras för uppmätta rörelser, och framtagna startvärden för de olika sensorerna. Startvärden erhålls från körning över känd punkt enligt ovan.

Under efterbehandlingen rensas data från uppenbara felaktiga registreringar. Kriterier för felaktiga registreringar liksom andra kriterier vad avser kvalitet beaktas under denna process.

Slutresultatet av efterbehandlingen blir ett antal XYZ-filer, vilka innehåller inmätta och enligt ovan kontrollerade punkter från utförda mätningar.

Dessa XYZ-filer utgör indata för etablering av en digital terrängmodell över mätta områden. Terrängmodellen skapas med hjälp av programvaran NaviChart från Eiva A/S. Utifrån etablerad modell, skapas ritningar för den slutliga redovisningen.

Läs mer om Sjömätningar på företagets hemsida

Marcon Teknik AB
Hemsida: www.marcon.se

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB inriktar verksamheten på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har bl a sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm och Sölvesborg kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.