Marcon Teknik AB > Statusbedömning

Statusbedömning

Statusbedömning av anläggningar. Marcon Teknik AB erbjuder kvalificerade statusbedömningar och utredningar för förvaltnings och underhållsfunktioner.


Eventuellt förgrundsmaterial analyseras för att en god uppfattning om objektet skall skapas.

Fältmässigt mäts objektet in med elektronisk tryckgivare samt undersöks okulärt, detta kan kompletteras med videoinspelning eller stillbilder. Insamlad data analyseras och dokumenteras för att därefter redovisas på relationsritningar i sektion och plan, samt kompletteras med förklarande text.

Utifrån de upprättade dokumenten kring objektet, kan den som är underhållsansvarig se förändringar och skador i anläggningen. Efter analys av det redovisade objektet i förhållande till rådande driftssituation, kan man besluta om åtgärder och vidtaga lämpliga ekonomiska ställningstaganden.

Underhållsprogram
Underhållsprogram upprättas för att en trygg och säker underhållssituation skall erhållas. Syftet med hela metodiken är att uppnå lägsta möjliga driftskostnad och minsta möjliga störning i förhållande till ett definierat tillstånd, samt att bibehålla eller höja objektets tekniska status.

Ett underhållsprograms innehåll kan t ex vara enligt nedan:

Genomgång av dokumentation från byggtid och förvaltning
Sakkunnig analys av det befintliga materialet
Återkommande undersökningar med olika periodisering och prioritering
Dokumentation av undersökningar på relationsritningar
Analys, åtgärds- och konstruktionsförslag till eventuella förändringar
Akutservice

Rör- och kabelundersökningar
Med vår bottengående bandvagn kan vi arbeta i strömmande vatten med strömhastighet upp till ca 2 knop. Bandvagnen kan köras av dykare eller fjärrstyras från moderfartyget vid större vattendjup. Utrustningen har använts vid de årliga besiktningarna av gasledningsgraven mellan Danmark och Sverige i Öresund

Läs mer om Statusbedömning på företagets hemsida

Marcon Teknik AB
Hemsida: www.marcon.se

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB inriktar verksamheten på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har bl a sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm och Sölvesborg kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.