IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Tilläggsisolera med cellplast

Tilläggsisolera med cellplast

Isolering av cellplast sparar energi. Cellplast eller EPS används som isolering av grund, väggar och tak inom byggbranschen.


Inom IKEM arbetar sektorgruppen EPS-bygg med att informera om hur EPS används på ett fackmässigt och byggnadstekniskt riktigt sätt med tillvaratagande av de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelarna vid tillverkning, användning, återanvändning, återvinning eller energiutvinning. EPS-bygg är medlemmar i den europeiska branschorganisationen EUMEPS.

Läs mer om Tilläggsisolera med cellplast på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.