Boverket > Tillgänglighet

Tillgänglighet

Boverket stiftar regler för handikapptillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att röra sig fritt och verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.


Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen inom handikappolitiken.

I Boverkets arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågor en viktig roll.

Byggandet styrs av lagsystemen plan- och bygglagen och byggnadsverkslagen. De reglerar både bygglov, bygganmälan och samhällets minimikrav på det som byggs. Där framgår också vilka möjligheter Boverket har att skriva föreskrifter. Ett av våra fortgående uppdrag är att utveckla bygg- och konstruktionsreglerna. Vi har uppsikt över byggnadsväsendet.

Läs mer om Tillgänglighet på företagets hemsida

Boverket
Hemsida: www.boverket.se

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet som utifrån planlagen, bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen, ger ut t ex Boverkets byggregler, regler om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt informerar om energideklarationer. Boverket informerar även om radon på radonguiden (www.radonguiden.se)

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Bebyggelseutveckling, Boverket, Boverkets byggregler, Byggande och förvaltning, Bygglagen, Byggnadsverkslagen, Energideklaration, Energideklarationer, Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, Planlagen, Radonguiden, Samhällsplanering, Stadsutveckling,