Orresta Dörr AB > Vårddörr

Vårddörr

Vård­dör­ren är utveck­lad speciellt för vår­dan­läg­gningar och anstal­ter med höga krav på patient– och per­son­al­säk­er­het. En unik kon­struk­tion med ett min­dre dör­rblad inuti en större huvuddörr.

Den anpas­sade kon­struk­tio­nen gör att den inre dör­ren kan öpp­nas om en patient behöver akut hjälp eller bar­rikaderar dör­ren från insi­dan. När man i det dagliga bruket använ­der dör­ren genom att öppna huvud­dör­ren föl­jer den min­dre dör­ren med i rörelsen. På så sätt ökas säk­er­heten och sta­biliteten i hela dörren.
Syftet med dör­ren är att för­bät­tra vård­miljön för både patien­ter och per­sonal med det estetiska uttrycket som läkande kraft. Exem­pel på lämpliga miljöer är anläg­gningar för rättsp­syki­a­trisk vård och andra for­mer av tvångsvård.

Läs mer om Vårddörr på företagets hemsida

Orresta Dörr AB
Hemsida: www.orrestadorr.se

Orresta Dörr AB

Orresta Dörr tillverkar designade trädörrar, fanerade trädörrar, trädörrar med dold karm, säkerhetsdörrar av trä, glaspartier av trä, mm

Fabriken ligger strax utanför Västerås med ca 30 anställda. Orresta Dörr är en medelstor dörrtillverkare, vilket ger en god flexibilitet vid specialtillverkning. Samtidigt som det finns tillräckliga resurser för större uppdrag. Ambitionen är att ge arkitekter och inredare möjlighet att ta steget utanför standardlösningens ram utan att fördyra ett projekt intill omöjlighet. Specialtillverkningen är idag lika omfattande som standard och dessutom i ständig utveckling.

Innerdörrar, Träinnerdörrar, Dörrar i trä, Innerdörrar i trä.