Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB > Klimat- & Energianalyser

Klimat- & Energianalyser

Energianalyser, energideklarering, energiutredningar, optimal energianvändning, projekteringsarbete,


Vi kan simulera klimatet i hela eller delar av byggnaden redan i projekteringsfasen.

Detta görs dels för att dimensionera de tekniska systemen optimalt och dels för att se hur olika byggnadstekniska åtgärder påverkar inomhusklimatet.

Genom vår kunskap inom solvärmeteknik kan vi designa passiva system som enkelt utnyttjar solstrålningen som energitillskott.

Vi utför energiutredningar i syfte att välja optimalt system för energianvändning och för värmeproduktion. Vi har erfarenhet från design av förnyelsebara och passiva energisystem.

Energianalyser
Syftet med att genomföra energianalyser inom en fastighet är att reducera energianvändningen och på så vis även reducera energikostnaderna. I takt med att Europa utvidgas kommer vi att få se en utjämningsfaktor vad gäller prisbilderna av energin. Genom att stora delar av Europa har en energikostnad högre än i Sverige så är det knappast troligt att energikostnaden kommer minska på sikt i Sverige.

Ett annan syfte med en energianalys är att genomtränga fastighetens energianvändning enligt lagen om byggnaders energideklarering.

Vad berör energianalysen?
En energianalys bör innefatta följande området i förekommande fall:
- Byggnadens status.
- Abonnemang/tariffer
- Ventilation
- Värme
- Kyla
- Styr och regler
- Verksamhet
- Belysning
- Befuktning
- Avfuktning
- Ånga
- Tryckluft

Vad kan vi erbjuda?

- Inventering av fastigheten och dess system.
- Genomgång av befintliga dokumentation och ritningar.
- Kartläggning av aktuella driftstrategier.
- Analys av redovisad energianvändning.
- Mätning av luftflöden, temperaturer och eleffekter.
- Kartläggning av inneklimat.
- Jämförelse av verklig och teoretisk energiförbrukning.
- Redovisning av fastighetens energibalans, åtgärdsförslag och kostnadsbedömning.
- Uppföljning.

Läs mer om Klimat- & Energianalyser på företagets hemsida

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Hemsida: http://www.aohab.se

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB är VVS-konsult och VVS-Ingenjör som arbetar med VVS-besiktningar, energiutveckling, energideklaration, OVK, brandskydd.

Företaget arbetar även med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller, besiktningar inom VVS-området. Kunderna finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom Sverige.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad sedan 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Företaget har ett fyrtiotal anställda och har verksamheten centralt i Göteborg.

Vi arbetar även med brand-och riskhantering via vårt delägarskap i Fire Safety Design Gbg AB. Företaget är medlem i Föreningen Svensk Teknik & Design och Sprinklerfrämjandet.

Fria och oberoende kan vi arbeta i alla riktningar. Vi upprättar handlingar för alla förekommande entreprenadformer. Givetvis är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001:2004. Vi är även ett ackrediterat kontrollorgan avseende energideklareringar av byggnader.